Privacy & voorwaarden

Boukevlierhuis.nl privacy en voorwaarden.

Hier vind je de juridische details van hoe ik met je samenwerk en hoe ik met gegevens omga. Heb je hier vragen over? Neem dan vooral contact met me op.

Hieronder kun je mijn algemene voorwaarden downloaden als pdf:

Privacy & data

Deze verklaring is van toepassing op alle door boukevlierhuis.nl geleverde producten en diensten. Hij is opgesteld op 19 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 17 april 2023.

Boukevlierhuis.nl, gevestigd te Berg en Bos 34 in Hattem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Boukevlierhuis.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt.

De tabel hieronder laat zien welke gegevens boukevlierhuis.nl van je kan hebben, op welke grondslag zij verzameld worden en waar ze zijn opgeslagen. Zijn gegevens opgeslagen bij externe diensten, dan heb ik met die diensten een verwerkingsovereenkomst (DPA).

  • Ghost (website-CMS en verzendsysteem voor nieuwsbrieven): Voornaam, E-mailadres, Open- en klikgedrag van mijn nieuwsbrief, Inlogtijdstippen. Bewaartermijn is maximaal 3 maanden na uitschrijving. Gegevens van Ghost kunnen buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt voor ondersteuning en onderhoud - DPA
  • Plug & Pay (betaalsysteem): Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, BTW-nummer. Bewaartermijn: 120 maanden na laatste betaling.
  • Moneybird (administratiesysteem): Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats, Land, E-mailadres(sen), KvK-nummer, BTW-nummer, Telefoonnummer, Rekeningnummer. Bewaartermijn: 120  maanden na laatste betaling - Verwerkersovereenkomst staat hieronder in pdf.

Voor al deze gegevens is de grondslag 'uitvoering overeenkomst'.

Verwerkt boukevlierhuis.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. boukevlierhuis.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom ik gegevens nodig heb

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met boukevlierhuis.nl, dan wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik je gegevens om:

  • je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • goederen en diensten bij je af te leveren
  • als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van boukevlierhuis.nl. Bijvoorbeeld om je met een nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van boukevlierhuis.nl. Wil je niet benaderd worden via een nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Ik kan je gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is boukevlierhuis.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt boukevlierhuis.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacystatement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe ik gegevens bewaar

boukevlierhuis.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Boukevlierhuis.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Cookies

boukevlierhuis.nl gebruikt alleen cookies om je te laten inloggen. Dit zijn zogeheten 'functionele cookies', waarvoor ik geen toestemming hoef te vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd de mogelijkheid om al jouw bij mij bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar bouke@boukevlierhuis.nl.

Beveiliging

boukevlierhuis.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. boukevlierhuis.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij boukevlierhuis.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als boukevlierhuis.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal boukevlierhuis.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Jouw privacyrechten

Als je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal boukevlierhuis.nl je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via e-mail.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je natuurlijk contact opnemen, via bouke@boukevlierhuis.nl.

Je bent nu geabonneerd op boukevlierhuis.nl
Goed bezig! Doorloop de checkout om alle premium content te lezen.
Error! Abonneren lukte niet, want de link was niet geldig :-(
Welkom terug! Je bent nu ingelogd.
Error! Inloggen lukte niet :-( Wil je het nog een keer proberen?
Yessss! Je account is geactiveerd. Je kunt nu alle content bekijken.
Error! Je Stripe-checkout is niet goed gegaan.
Geregeld! Je betaalinformatie is aangepast.
Error! Betaalinformatie aanpassen is niet gelukt :-(